How to create a photo albumTo create a photo album is pretty simple.
1. The first step is drag a image on the screen or just click upload then you should see the screen below, if you like you can edit your image by just clicking on the image thumbnail"
after editing your image you then can select a category to publish your image, then click the green upload button.

upload.2015-11-04_16-48-25.png

2. Now select which option you would like to use.
Now if you already have an existing album and would like to move the image or images to that particular album just click "move the image" to an existing album.
if you don't have a photo album then click on "Create an album" .

upload2.2015-11-04_16-49-19.png

Once you there fill in the name of the new album ----> a brief description and then select which privacy settings
you would like the photo album to have, click on the drop-down menu:
Album privacy settings.
Public = anyone can see the content.
Private (self) = Only owner can see the content.
Private (anyone with the link) = Only if you have the link you can see the content.
Private (password) = Only those who knows the link and the password can see the content.
after choosing you're privacy selection then click on submit.

upload3.2015-11-04_16-51-46.png
And you're all done!
Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF 1.5 MB
  • Celebrities List
  • Powered by © Imgsnap.com, 2015-2019